Sophia Saze to release two-part debut album, Self, on Francis Harris' Kingdoms label