Nina Kraviz, John Talabot, Solar added to Neopop 2016