Techno Velosipedska Zurka : Mirko Popov / Dusko Janevski