Balkan Station 2020 Ep.2

  • БЪЛГАРСКИ BALKAN STATION е летен музикален фестивал,който се провежда се на живописно място, между две планини - Голема и Понор. През него преминава и най-дългата и пълноводна българска река Искър - по-стара от самата планина. Сред природните красоти се е сгушила една стара изоставена гарова станцийка, наречена Балкан: в близост до ефирен въжен мост, просторна зелена поляна, столетни орехови дървета. Именно в това райско кътче от природата, и далеч от задушаващата бетонна джунгла,ни предстои специална 48 часова музикална приказка. BALKAN STATION разполага с: КЪМПИНГ ЗОНА БАР КУХНЯ ДУШОВЕ ТОАЛЕТНИ МЕСТА ЗА ОТДИХ ИНФО-ПУНКТОВЕ: БАР + ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ + РАЗПИСАНИЯ НА ВЛАКОВЕТЕ ПРАВИЛА: • Забранено е паленето на огън извън обособените места, в къмпинг зоната, както и извън района на партито! • Строго забранено е влизането и къпането в река Искър! Реката е и доста замърсена и водата не е годна за пиене и други цели, като къпане, миене на съдове и други. • Забранява се внасянето на всякакъв вид алкохол, наркотични вещества и оръжия! Ще има проверка ... • Желателно е на въжения мост над река Искър да преминават едновременно максимум по ТРИМА (3) човека! •Забранен е достъпът до двете къщи в двора на Балкан! • Хора в нетрезво състояние, които правят проблеми на партито или не спазват правилата, ще бъдат помолени да напуснат събитието! • Тази година, присъствието на домашният ви любимец Е позволено при условие, че той е под постоянния ви надзор и се грижите за отпадаците му. • Пазете чистота! Не изхвърляйте боклуци в реката, а само на обозначените за това места! Мястото е частно, опазването му чисто и зелено е важно за нас! Нека бъдем солидарни към природата! • Лица под 18г. – само с придружител • Пазете гривната си до края на събитието. При загуба или повреда, ще трябва да закупите нова! ENGLISH BALKAN STATION is a summer music festival, held in a scenic location, between two mountains - Golema and Ponor. The longest and deepest Bulgarian river Iskar – older than the mountain itself – passes through it. Balkan Station is the name of an abandoned train station close to an etheric rope bridge, a spacious green meadow, and centuries-old walnut trees. It is in this paradise of nature, and far from the stifling concrete jungle, where our special 48-hours music tail will take place. BALKAN STATION has: CAMPING ZONE BAR KITCHEN SHOWERS TOILETS RECREATION PLACES INFO-POINTS: BAR + INFORMATION TABLES + TRAIN SCHEDULE RULES: • It is forbidden to light a fire outside the designated areas, in the camping area, as well as outside the party area! • Entering and bathing in the Iskar River is strictly forbidden! The river is also polluted and the water is unsuitable for drinking and other purposes such as bathing, washing dishes and more. • It is forbidden to import any kind of alcohol, drugs, and weapons! People will be checked ... • Maximum THREE (3) people are allowed on the rope bridge over the Iskar River! • Access to both houses in the Balkan yard is forbidden! • Drunk people who do not follow the rules will be asked to leave the event! • This year, the presence of your pet is allowed, provided that it is under your constant supervision and you do take care of its waste. • Keep clean! Do not dispose of rubbish in the river, only in designated areas! The place is private, keeping it clean and green is important to us! Let us be in solidarity with nature! • Persons under 18 years of age – only with supervision! • Keep your bracelet in place until the end of the event. In case of loss or damage, you will need to buy a new one!
  • Balkan Station 2020 Ep.2 - Flyer front
    Balkan Station 2020 Ep.2 - Flyer back