Seed ▚ Vilmos Vagyoczki, Andras Bader, Zvezda Beta ▚